نوشته‌ها

آبگیر

پمپ جکوزی استخر : خرید و انواع پمپ جکوزی

نحوه کار پمپ جکوزی

قطعه دواری که در داخل پوسته پمپ وجود دارد با حرکت سریع خود موجب گردش آب می گردد. در نتیجه این عمل آب تحت تأثیر نیروی گریزاز مرکز واقع شده و از مجرای خروجی خارج می گردد. درنتیجه ایجاد خلأ نسبی، فشار اتمسفر باعث ورود آب به بدنه پمپ می گردد. تا زمانی که آب در داخل پمپ وجود داشته و پره آن به حرکت دوران خود را ادامه می دهد مراحل فوق الذکر نیز تکرار می گرددند قطعه دواری که در داخل پمپ های گریز از مرکز قرار دارد پره نامیده می شود. پره مذکور در داخل بده پمپ جکوزی گردش می نماید. مجرای ورود یا مکش آب در مرکز پره قرار داشته و سوراخ خروجی در پیرامون بدنه واقع شده است. در موقع کار، آب از مجرای ورودی مکیده شده و پس از اینکه تحت تأثیر گریز از مرکز قرار گرفت از طریق مجرای خروجی خارج می گردد. در ادامه به انواع پمپ جکوزی پرداخته می شود برای آشنایی بیشتر با ما همراه باشید.

ادامه مطلب …

نکات مهم در انتخاب انواع پمپ استخر

یکی از مهم ترین تجهیزات استخر، پمپ تصفیه قلب هر سیستم تصفیه آب اس

 

تخر می باشد. این پمپ ها که به پمپ استخر نیز معروف هستند با مکش آب از کاسه استخر، آن را از فیلتر و سایر تجهیزات ضدعفونی کننده عبور داده و مجددا آب تصفیه شده را به کاسه استخر باز می گرداند.

ادامه مطلب …